Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES
INTERNETOVÉHO OBCHODU
DESPORTIVO.SK


https://desportivo.sk/


  I. Všeobecné informácie

Tento dokument určuje pravidlá ochrany osobných údajov v Internetovom obchode https://desportivo.sk/ (ďalej iba ako „Internetový obchod”). Správcom osobných údajov v Internetovom obchode je

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)
NIP: 8733280169
REGON: 389258139
KRS: 0000906743

 II. Osobné údaje

1. Osobné údaje zhromažďované Správcom sú spracovávané na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej ako GDPR), aktuálny zákon o ochrane osobných údajov a zákon z 18. júla 2002 roku o poskytovaní elektronických služieb (Zb. 2002 č. 144 pozn. 1204 v znení neskorších predpisov).

2. Osobné údaje sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („osoby, ktoré sa týkajú“). Identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, internetový identifikátor alebo na základe jedného alebo viacerých konkrétnych fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorov, ekonomické, kultúrnej alebo sociálnej identity fyzickej osoby.

3. Správca zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne cez Zákazníkov Internetového obchodu. Poskytnutie označených osobných údajov je však podmienka pre uskutočnenie objednávky alebo prihlásenie na odber newsletteru. Pokiaľ zákazník neposkytne osobné údaje, nebude si v obchode môcť objednať tovar alebo sa prihlásiť k odberu newsletteru. V rámci Internetového obchodu sú zhromažďované nasledujúce osobné údaje zákazníkov:
1) za účelom objednania: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, v prípade nákupu na firmu navyše: názov firmy, IČ DPH a adresa;
2) za účelom založenia zákazníckeho účtu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, v prípade nákupu na firmu navyše: názov firmy, IČ DPH a adresa;
3) za účelom odberu newsletteru: pohlavie a e-mailová adresa

4. Správca okrem iného spracováva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté osobou, ktoré sa týkajú, prostredníctvom elektronickej pošty a spracováva ich za účelom korešpondencie s touto osobou v rozsahu vyplývajúcom z tejto korešpondencie.

5. Správca okrem iného môže ukladať informácie o parametroch pripojenia, ako sú IP adresy, pre technické účely súvisiace so správou servera a pre zhromažďovanie všeobecných, štatistických, demografických informácií (napr. o regióne, z ktorého je pripojenie realizované), ako aj pre bezpečnostné účely.

6. Správca vynakladá zvláštne úsilie kvôli ochrane súkromia a informácií, ktoré mu boli poskytnuté a týkajú sa Zákazníkov Internetového obchodu. Správca vhodne zvoleným spôsobom vyberá a uplatňuje vhodné technické opatrenia, vrátane opatrení programového a organizačného charakteru, zaisťujúcich ochranu spracovávaných údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným zverejnením, prezradením, stratou a zničením, neoprávnenou úpravou, ako aj pred ich spracovaním v rozpore s platnými právnymi predpismi.

7. Osobné údaje budú spracovávané v súlade so zásadami čl. 5 (GDPR).
Osobné údaje budú:

a) spracovávané zákonne, korektne a v zrozumiteľný spôsob pre osobu, ktoré sa týkajú ("Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť");

b) zhromažďované na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nie sú ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi; ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely nie je uznávané v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR za nesúlad s pôvodnými účelmi ("účelové obmedzenia");

c) primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracovávané („minimalizácia údajov“);

d) správne a v prípade potreby aktualizované („správnosť“);

e) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osoby, ktorej sa údaje týkajú, po dobu nevyhnutne potrebnú na účely, na ktoré sú údaje spracovávané; osobné údaje môžu byť uchovávané po dlhšiu dobu, pokiaľ sú spracovávané výhradne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, za predpokladu, že sa vykonajú vhodné technické a organizačné opatrenia požadované týmto nariadením na ochranu práv a slobody osôb, ktorých sa týkajú („obmedzenie prechovávania“);

f) spracovávané spôsobom, ktorý zaisťuje primerané zabezpečenie osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami („integrita a dôvernosť“).
 
8. V rámci používania nástrojov, Správcom Internetového obchodu, podporujúcich jeho aktuálnu prevádzku, poskytovaných napr. spoločnosťou Google, môžu byť Osobné údaje Zákazníka odovzdané do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä do Spojených štátov amerických (USA) alebo do inej krajiny, kde s ním spolupracujúci subjekt spravuje nástroje pre spracovanie Osobných údajov v spolupráci so Správcom.
 
 III. Právny základ

1. Základom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je:
1) článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade vykonania úkonu pred uzavretím zmluvy na žiadosť zákazníka (teda za účelom vytvorenia individuálneho účtu);
2) článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR v prípade poskytovania služieb, ktoré nevyžadujú individuálny účet, teda prehliadanie webových stránok Internetového obchodu a za účelom kontaktu v súvislosti s využitím kontaktného formulára alebo e-mailu;
3) článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy;
4) článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR v prípade vedenia štatistík o využívaní jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu, uľahčení používania Internetového obchodu a zaistení IT bezpečnosti Internetového obchodu;
5) článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR v prípade zisťovania, vyšetrovania a vymáhania pohľadávok a obrany proti pohľadávkam v súdnom konaní a proti iným orgánom presadzovania práva;
6) článok 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR v prípade prerokúvania sťažností, reklamácií a žiadostí a odpovedania na požiadavky zákazníkov;
7) článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade súhlasu so zasielaním newsletteru.

2. Po vyjadrení samostatného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR môžu byť údaje spracovávané aj za účelom zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonovania na účely priameho marketingu – v súvislosti s čl. 10 ods. 2 Zb. z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb alebo čl. 172 Zb. 1 zo 16. júla 2004 – Zákon o telekomunikáciách.

3. Osobné údaje budú spracovávané tiež automatizovaným spôsobom formou profilovania, pokiaľ s tým užívateľ súhlasí podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude priradenie profilu danej osobe za účelom rozhodovania týkajúcich sa ich rozhodnutia alebo analýzy či predvídania preferencií, správania a postojov.

4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, vykonávanie marketingových aktivít a poskytovanie ďalších služieb klientom. Osobné údaje budú odstránené v nasledujúcich prípadoch:
1) ak osoba, ktorej sa týkajú, požiada o ich odstránenie alebo odvolá súhlas;
2) ak osoba, ktorej sa týkajú, nepodnikne žiadne kroky po dobu dlhšiu ako 5 rokov (neaktívny kontakt);
3) po obdržaní informácie, že prechovávané údaje sú neaktuálne, nepravdivé alebo nepresné.

Niektoré údaje, vrátane e-mailovej adresy, mená a priezviska, môžu byť uchovávané počas premlčania nárokov na účely evidencie, zvažovania sťažností a nárokov súvisiacich so zmluvou.
Údaje týkajúce sa objednávok budú uchovávané po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie dane.
Údaje týkajúce sa neprihlásených užívateľov Internetového obchodu sú uchovávané po dobu zodpovedajúcu životnému cyklu cookies nachádzajúcich sa na zariadeniach alebo do doby, než ich užívateľ na zariadení užívateľa zmaže.

 
 IV. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcami údajov Kupujúceho môžu byť subjekty realizujúce objednávku v mene predávajúceho a subjekty, ktorých úlohou je zákaznícka podpora: zásielkové spoločnosti, účtovné spoločnosti, dodávatelia tovaru, poskytovatelia IT riešení, spoločnosti spracovávajúce platby, banky, spoločnosti poskytujúce marketingové služby, poskytovatelia skladových služieb, poskytovatelia telekomunikačných služieb, advokátske kancelárie, poverené štátne orgány. Tieto subjekty môžu pôsobiť v Poľsku alebo krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo mimo nich. Zakaždým, keď sa údaje zasielajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Správca uplatňuje vhodné ochranné opatrenia vo forme štandardných ustanovení o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou.
 
 V. Vaše práva pri ochrane osobných údajov

1. Vzhľadom na dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov máte právo na:
a) prístup k vašim osobným údajom (článok 15 GDPR)
b) opravu svojich osobných údajov (článok 16 GDPR)
c) odstránenie osobných údajov („právo byť zabudnutý” – článok 17 GDPR)
d) obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (článok 18 GDPR)
e) prenášanie svojich osobných údajov (článok 20 GDPR)
f) vznesenie námietky (článok 21 GDPR)
2. Ak zistíte, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu ustanovení GDPR, máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov urobenú Správcom na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 
 VI. Porušenie ochrany osobných údajov

1. V prípade porušenia ochrany osobných údajov Správca bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín od zistenia porušenia, nahlási toto porušenie dozornému úradu (predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov), ibaže je málo pravdepodobné, že by porušenie malo za následok riziko porušenia práv alebo slobody fyzických osôb. Správca prikladá vysvetlenie dôvodov omeškania k oznámeniu podanému dozornému úradu po 72 hodinách. Pokiaľ porušenie ochrany osobných údajov môže mať za následok vysoké riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb, Správca toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámi osobe, ktorej sa údaje týkajú.
 

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

1. Na našich webových stránkach používame súbory cookies. (Právny základ článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2. Pri prehliadaní webových stránok Internetového obchodu sú využívané „cookies“, teda drobné textové informácie, ktoré sú ukladané na koncovom zariadení Zákazníka v súvislosti s používaním Internetového obchodu. Ich použitie je zamerané na správne fungovanie webových stránok Internetového obchodu.

3. "Cookies" používané Správcom sú bezpečné pre zariadenie Zákazníka. Najmä nie je možné, aby sa týmto spôsobom do zariadenia Zákazníkov dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo škodlivý softvér. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný zákazníkom a individuálne prispôsobiť internetový obchod každému zákazníkovi. Cookies zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na zariadení a priradenú hodnotu.

4. Správca používa tri druhy „cookies”:

a) Cookies relačné: sú uchovávané v zariadení Zákazníka Internetového obchodu a zostávajú tam až do momentu ukončenia relácie daného prehliadača. Uložené informácie sú potom trvalo odstránené z pamäte zariadenia zákazníka internetového obchodu. Mechanizmus relačných cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií zo zariadenia zákazníka v Internetovom obchode.
b) Trvalé súbory cookies: sú uložené v zariadení Zákazníka Internetového obchodu a zostávajú tu, pokiaľ nie sú zmazané. Ukončením relácie prehliadača alebo vypnutím zariadenia nedôjde k ich odstráneniu zo zariadenia Zákazníka online obchodu. Mechanizmus trvalých cookies neumožňuje zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov ani akýchkoľvek dôverných informácií zo Zákazníkovho zariadenia Internetového obchodu.
c) „Analytické“ cookies umožňujú lepšie porozumieť interakcii Zákazníka s ohľadom na obsah Obchodu a lepšie organizovať jeho rozvrhnutie. „Analytické“ „cookies“ zhromažďujú informácie o tom, ako Zákazník používa Obchod, typ stránky, z ktorej bol Zákazník presmerovaný, a počet návštev a čas návštevy Zákazníka na webových stránkach Obchodu.
Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje Príjemcu služby, ale používajú sa na vytváranie štatistík o používaní Obchodu.

5. „Cookies” môžu byť využívané reklamnými sieťami, najmä sieťou Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým Zákazník využíva Internetový obchod. Za týmto účelom môžu byť uchovávané informácie o zákazníkovej navigačnej ceste alebo dobe strávenej na danej stránke.

6. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka zhromaždenej reklamnej sieti Google, môže zákazník prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov „cookies” pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences 

7. Využívame okrem iného tieto služby:

a) Google Analytics, poskytovaný spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) za účelom analýzy návštevnosti webových stránok. Na jeho základe získavame štatistiky, ktoré ukazujú, ako Vy a ostatní užívatelia používate Webové stránky.
b) Google Ads, poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland za účelom optimalizácie zobrazovania reklám, remarketingu a popularizácie webových stránok.
c) Facebook (správca cookies: Facebook Ireland Ltd. so sídlom v Írsku).

8. Za účelom:
a) rezignácie na zobrazovanie personalizovaných reklám Google (Google Ads a ďalšie) na základe používania webových stránok, Užívateľ môže vykonať príslušné zmeny v nastavení reklamy pomocou nástroja dostupného na stránkach: https://adssettings.google.pl/authenticated a vymazať súbory cookies vo webovom prehliadači,

b) rezignáciu na zobrazovanie personalizovaných reklám na Facebooku na základe používania webovej stránky, Užívateľ môže vykonať príslušné zmeny v nastavení reklamy pomocou pokynov uvedených na webovej stránke: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ a vymazať súbory cookies vo webovom prehliadači,

c) blokovanie zberu dát analytickými nástrojmi Google (Analytics, Optimize a ďalšie) a Facebook, Užívateľ môže v nastavení svojho prehliadača zakázať prijímanie cookies a dát webových stránok externých subjektov, zmazať cookies vo webovom prehliadači, používať doplnky, ktoré blokujú nástroje (napr. https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) alebo používať webové stránky v prehliadači bez ukladania informácií do súborov cookies,

9. Zákazník môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia pre „cookies“, upresniť podmienky ich ukladania a získavania prístupu k zariadeniu Zákazníka prostredníctvom „cookies“. Zmeny nastavení uvedených v predchádzajúcej vete môže Zákazník vykonať pomocou nastavenia webového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby bola zablokovaná automatická manipulácia s „cookies“ v nastavení webového prehliadača alebo aby bolo informované o každom ich umiestnení na zariadení Zákazníka. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú k dispozícii v nastavení softvéru (webového prehliadača).

10. Ak sa chcete dozvedieť, ako spravovať súbory cookies, vrátane toho, ako ich zakázať vo vašom prehliadači, môžete použiť súbor pomocníka vášho prehliadača. Informácie k tejto téme si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Relevantné tipy navyše nájdete na nasledujúcich podstránkach v závislosti na prehliadači, ktorý používate:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

11. Obmedzenie používania „cookies“ môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Internetového obchodu.

Správca si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady používania cookies.

 

01. 01. 2021 Zoznam poskytovateľov služieb, ktoré používame na prevádzkovanie Internetového obchodu.

SUBJEKT A ÚČEL:

 1. Blue Media S.A so sídlom v Sopote (Spracovanie platby);
 2. Operator DPD s.r.o. so sídlom vo Varšave (Spracovanie objednávky);
 3. Operator InPost a.s. so sídlom v Krakove (Realizácia objednávky);
 4. Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) so sídlom v USA (Meranie návštevnosti webových stránok, hlásenie chýb aplikácií, vytváranie štatistík);
 5. Google Inc. so sídlom v USA (Definovanie profilov Zákazníkov – Google AdSense a tiež Google Adwords);
 6. Google Inc. so sídlom v USA (Analýza aktivity Zákazníkov);
 7. Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) so sídlom v Írsku (Meranie efektivity reklamných kampaní, správa reklamných kampaní);
 8. Facebook Ireland so sídlom v Írsku (Popularizácia Internetového obchodu pomocou sociálnej siete Facebook.com);
 9. Instagram LLC. so sídlom v USA Popularizácia Internetového obchodu pomocou sociálnej siete Instagram.com);
 10. Opineo s.r.o so sídlom vo Vroclavi (Prezentácia a vyjadrovanie názorov na webových stránkach externých webových stránok);
 11. Edrone s.r.o. so sídlom v Krakove (Automatizácia marketingových aktivít v oblasti e-mailovej komunikácie, SMS, sociálnych médiách).