Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Informujeme, že máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

1. v ktorom ste získali vec alebo poslednú vec, pokiaľ sa zmluva týkala prevodu vlastníctva k mnohým veciam dodávaným samostatne alebo držanie poslednej časti, pokiaľ sa zmluva týkala prevodu vlastníctva položiek dodávaných v dávkach alebo po častiach,

2. v ktorom tretia osoba iná ako dopravca a vami určená nadobudla tovar alebo posledný tovar, pokiaľ sa zmluva týkala prevodu vlastníctva mnohých tovaru dodaného samostatne alebo v držbe poslednej šarže alebo časti, pokiaľ sa zmluva týkala prevod vlastníctva tovaru dodávaného v dávkach alebo po častiach.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy informujte spoločnosť

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)
NIP: 8733280169
REGON: 389258139
KRS: 0000906743
email: [email protected]
 

o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí zaslať informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší nami ponúkaný spôsob štandardného doručenia), a to bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime pomocou rovnakých platobných metód, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku tejto náhrady nevzniknú žiadne poplatky.

Môžeme zadržať vrátenie peňazí, kým neobdržíme položku alebo kým nám nebude poskytnutý dôkaz o jej vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr, pokiaľ sa zmluva týkala predaja položky.
Ak sa zmluva týkala kúpy tovaru, zašlite prosím tovar späť alebo ho odovzdajte na adresu: Desportivo Spółka z o.o., ul. Jerzego Harasymowicza 8A, 33-103 Tarnów. bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o svojom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní.
Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty vecí vyplývajúce z ich používania iným spôsobom, než bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania vecí.

Informácie o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb

(informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb)

Právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb

Vezmite prosím na vedomie, že máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte informovať spoločnosť

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)
NIP: 8733280169
REGON: 389258139
KRS: 0000906743
email: [email protected] , tel.: 509 731 551

o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.
Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí zaslať informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Výmena tovaru

Neprevádzkujeme tradičnú formu výmeny tovaru. Pokiaľ chcete produkt vymeniť za iný, zašlite prijatý tovar na adresu uvedenú vo formulári pre vrátenie a vytvorte novú nezávislú objednávku druhého produktu.