Akcia Black Week 2022

1. Všeobecné ustanovenia
a. Organizátorom a vyhlasovateľom akcie BLACK WEEK 22 (ďalej "Akcia") je Desportivo Sp. z o.o. ul. Harasymowicza 8A 33-103 Tarnów Polska (Poland) NIP: 8733280169 REGON: 389258139 KRS: 0000906743, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XII. sekcia, číslo KRS (Poľský obchodný register): 0000906743, DIČ: 8733280169 (ďalej len "Organizátor").
b. Akcia platí na území Slovenskej republiky a prebieha na internete v rámci internetového obchodu Desportivo dostupného na stránkach https://desportivo.sk/ (ďalej len „Obchod Desportivo“).
c. Ak sú informácie o Akcii sprístupnené na Facebooku/Instragrame, nezodpovedá tento web za pravidlá Akcie. Akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani vykonávaná spoločnosťou Facebook/Instagram alebo weby s nimi súvisiacimi.
d. Tieto podmienky (ďalej "Podmienky") tvoria podmienky účasti a pravidlá Akcie a vymedzujú práva a povinnosti príjemcov Akcie, ale aj práva a povinnosti Organizátora.
e. Účasť v akcii je dobrovoľná.

2. Podmienky Akcie
a. Príjemcom Akcie môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (ďalej "Príjemca").
b. Akcia trvá od 21 do 28. novembra 2022 do 23:59.
c. Aby sa Príjemca zúčastnil Akcie, nakúpi tovar v obchode Desportivo a zadá zľavový kód do príslušného poľa. Kód bude dostupný na Facebooku a Instragrame na profile obchodu Desportivo. Pri použití zľavového kódu dostane príjemca nasledujúce zľavy: 10% na všetko, minimálna čiastka objednávky 45€. Príjemca zľavového kódu môže kód využiť iba počas obdobia realizácie Akcie uvedenej v bode 2, písm. B vyššie.
e. Zľavový kód nie je zameniteľný na peniaze, je možné ho uplatniť iba formou zľavy na nákup v obchode Desportivo podľa bodu 2, písm. C vyššie.
f. Tovar zakúpený počas Akcie môže byť vrátený za podmienok uvedených v obchodných podmienkach Desportivo dostupných na stránkach
https://desportivo.sk/akcia-black-week-2022 .
g. Zľavový kód môže byť použitý viackrát počas obdobia akcie uvedenej v bode 2, písm. B vyššie.

3. Podmienky reklamácie.
a. Reklamácie týkajúce sa realizácie Akcie, ktorú Organizátor zorganizoval, je možné zasielať e-mailom na adresu: info@desportivo.sk .
b. Organizátor sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa obdržania oznámenia od Príjemcu Akcie.
c. Rozhodnutie Organizátora ohľadom Reklamácie dostane Príjemca písomne poštou alebo e-mailom, v závislosti od spôsobu odoslania Reklamácie Organizátorovi.

4. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov
a. Správcom osobných údajov Príjemcov je Organizátor, teda Desportivo s.r.o. so sídlom v Tarnově, ul. Harasymowicza 8A, 33 – 103 Tarnów, zapísané na Okresnom súde Krakov - Śródmieście v Krakove, XII. sekcia, číslo KRS (Poľský obchodný register): 0000906743, DIČ: 8733280169 (ďalej "Organizátor").
b. Príjemca poskytuje svoje údaje dobrovoľne, Správca si však vyhradzuje, že účasť v Akcii a obdržaní zľavového kódu bez poskytnutia osobných údajov nie je možná, najmä z dôvodu nutnosti zistenia údajov pre expedíciu zakúpeného tovaru.
c. Správca uvádza príslušné kontaktné údaje vo veciach súvisiacich so spracovaním osobných údajov: e-mail: info@desportivo.sk;
d. Osobné údaje Príjemcov budú spracovávané za účelom a v rozsahu potrebnom na realizáciu Akcie, vrátane vydania zľavového kódu a dodania zakúpeného tovaru podľa čl. 6 z. 1 písm. b) GDPR a tiež za účelom prešetrenia alebo obhajoby nárokov alebo práv Správcu podľa čl. 6 z. 1 písm. f) GDPR.
e. Príjemcovia osobných údajov Príjemcov akcie môžu byť subjekty spolupracujúce so Správcom v rámci služieb poskytovaných Správcami (napr. subdodávateľ) alebo podporujúce bežné obchodné procesy Správcu súvisiace s Propagáciou, napr. subjekty zaisťujúce účtovné, právne, marketingové, prevádzkové a IT záležitosti, vrátane IT riešení poskytovaných Správcami.
f. Osobné údaje Príjemcov budú uchovávané po dobu trvania Akcie a realizácie zadaných objednávok, a po ich realizácii, za účelom realizácie práv a povinností Správcu vyplývajúcich z platných právnych predpisov, najmä daňových predpisov, ustanovení o obmedzení nárokov, v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu - do jeho zrušenia, a v prípade spracovania osobných údajov podľa čl. 6 z. 1 písm. f) GDPR do doby než Zákazník podá námietku.
g. Príjemca má právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania, má právo vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovaniu osobných údajov na základe článku 6 z. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a právo podať sťažnosť. na dozornom úrade v oblasti ochrany osobných údajov. Príjemca má právo na prenesenie údajov vrátane práva údaje obdržať a zaslať ich inému správcovi alebo požiadať, ak je to technicky možné, o zaslanie údajov priamo inému správcovia.